لوگو

مکان یابی زمین های مناسب کاشت بادام کوهی با فنون GIS (مطالعه موردی : شهرستان ایذه منطقه مورد غفار)


3 شهريور 1394 ساعت 0:0
در این پایان نامه، در راستای مکان یابی زمین های مناسب کاشت بادامک(بادام کوهی)در منطقه موردغفار شهرستان ایذه، پس از انجام مطالعات بایسته از اوضاع جغرافیایی منطقه؛ با به کارگیری دیدگاه کارشناسان و به روش دلفی، 2 پارامتر تأثیرگذار اقلیمی شامل میانگین بارش سالانه و میانگین دمای سالانه و نیز 7 فاکتور مؤثر زمینی دربرگیرنده ی طبقه های ارتفاعی، شیب، جهت های جغرافیایی شیب، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، عمق خاک و بافت خاک به عنوان معیارها یا عناصر مناسب برای مکان یابی انتخاب شدند. نخست با بهره گیری از نقاط ارتفاعی نقشه های توپوگرافی 1:25000، مدل رقومی ارتفاعی(DEM)منطقه در محیط ARCGISتولید گردید.
اوقات شرعی
آب و هوا
The remote name could not be resolved: 'weather.yahooapis.com'

پیشخوان روزنامه ها